Algemene voorwaarden

1. De verschuldigde contributie wordt door DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio geïnd door middel van automatisch incasso iedere maand. Het eerste maandbedrag zal afgerekend worden bij inschrijving. Wanneer DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio meerdere malen tevergeefs probeert te incasseren ziet DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio zich genoodzaakt de hiermee gemoeide bankkosten aan u door te berekenen. Wanneer een incasso onterecht is afgeschreven, kunt u uw bank binnen 8 weken / 56 dagen opdracht geven dit bedrag weer terug te storten. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

2. DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio hanteert een opzegtermijn van een maand nadat de volledige contractperiode is voldaan. Deze dient altijd in acht genomen te worden. Een opzegging van het lidmaatschap van de door DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio georganiseerde lessen/trainingen kan alleen middels het sturen van een e-mail naar administratie@company-dc.com geschieden. De opzegging is geldig wanneer deze per e-mail is bevestigd door DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio. De opzegging gaat altijd in met ingang van de eerste of vijftiende van een maand. Er zal geen contributie worden terugbetaald.

3. DC COMPANY –Dance, Workout & Lifestyle Studio heeft het recht om de contributie eenzijdig aan te passen. Indien er wijzigingen optreden in de contributie zal u daarvan op de hoogte worden gesteld. De deelnemer heeft het recht om in verband daarmee het lidmaatschap op te zeggen zoals is beschreven in voorwaarde 2.

4. Bij inschrijving zal eenmalig een bedrag van € 15,00 voor inschrijf- en administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij introductie van de club pas zullen de kosten hiervoor in rekening worden gebracht.
Tijdens de vakantieperiode zal er gewerkt worden met een aangepast rooster. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

5. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is alleen mogelijk bij aantoonbaar langdurige blessure of langdurig verblijf in buitenland wegens stage of werkzaamheden.

6. Ieder lid dient zelf voor deelname aan lessen/trainingen zichzelf ervan te vergewissen of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

7. DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio is niet aansprakelijk te stellen als door overmacht of buitengewone omstandigheden de lessen niet kunnen plaatsvinden.

8. Kosten betreffende vernielingen in en rond de oefenzalen, al dan niet opzettelijk, zullen worden verhaald op de dader[s].

9. Te allen tijde gelden de huisregels van DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio. Ieder lid is verplicht om deze in acht te nemen.

10. DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio is gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks meerdere waarschuwingen zich niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat voorzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen. Aanvaarding c.q. continuatie van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring van de directie van DC COMPANY – Dance, Workout & Lifestyle Studio. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Indien een bepaling uit het lidmaatschap en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn dan tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.